Community Members

Paano makapag-register bilang community member?

Kailangang may basic analog cellphone ang isang mangingisda upang maging ISDApp community member. Makipag-ugnayan sa inyong ISDApp Community Controller para makuha ang inyong Community Code.

Step 1

I-type ang "REG" at i-send sa:

  • Globe/TM - 21584783

  • Para sa mga hindi Globe/TM - 225654783


Tandaan na kailangan may P1.00 na load upang makapag-register.

Step 2

Kailangan mong i-reply ang mga sumusunod:

  • Community Code

  • First Name

  • Last Name

  • Boat Number

  • Emergency Contact Name

  • Emergency Contact Number

Step 3

Makatatanggap ka ng confirmation text message na ikaw ay registered na.

Matapos makapag-rehistro

Makatatanggap ka ng weather advisories mula sa ISDApp kada apat na oras.

Bilang miyembro ng ISDApp Community, paano gamitin ang ISDApp?

ISDApp Orientation for Community Members